יום שישי, פברואר 28

ועד הורים - הסדרת חוקיות תשלומים בגן רקפת

להורים ולצוות גן רקפת שלום.

היום שוחחתי עם ורד הגננת וביקשתי ממנה כי כבר ביום ראשון תגיש את פירוט הוצאות הגן
זאת על מנת שועד ההורים יוכל לבדוק ולאשר (או לפסול) את הסעיפים השונים.

וזאת לפי חוזר מנכ"ל:
"
  • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
  • אין לגבות כספים מההורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי.
  • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.
"

בהתאם לצרכי הגן נגבש מחירון תשלומי הורים שיהיה נתון לגבולות החוקיים של משרד החינוך
באופן שייאפשר לגן ככל האפשר את המשך עבודתו במתכונת הנוכחית - דהיינו
ימים מלאים (7:00-16:00)
מצבת כח אדם של גננת פלוס שתי מטפלות
ארוחות - בשאיפה לפי אותו תפריט וספק שיש היום,
וכו'.

הורים המעוניינים להתייעץ ולקבל מידע נוסף - מוזמנים לפנות אלי גם באופן פרטי - 
באימייל avi.naparstek@gmail.com
או בטלפון 054-5995983
בשל הרגישות סביב נושא זה אני מבטיח ומתחייב לשמור עם דיסקרטיות בכל פניה

כולי תקווה כי הגננת ומערכת החינוך ישתפו פעולה עם ועד התלמידים בעניין זה וכי לא ניאלץ לספוג עיכובים או התנגדויות נוספות כפי שקרה בימים האחרונים.

אני יודע שישנה תמיהה על אופן ומהירות הקמת ועד ההורים.
צר לי על שלא התאפשר לנו להקים את ועד ההורים בצורה נינוחה יותר - אך לצערי "הקרקע בוערת" כבר,
וכפי שידוע לכם - הורים כאן בקיבוץ כבר ספגו פיטורין, פינוי מביתם, איומים והפחדות סביב נושא התשלום לגנים.

אין מקום לעיכוב נוסף - וגם אם אופן בחירת הועד אינה לרוחם של חלק מאיתנו,
הרי שהיא נעשתה כחוק. ובכוונתי לוודא שגם ההתנהלות הכספית של הגן תתנהל כחוק וכנדרש וללא כל עיכוב נוסף.

לא אתן שירמסו את ההורים בנושאי תשלומים או בכל נושא אחר.
זה משליך על כולנו ההורים, על הצוות ובסופו של דבר - עד כמה שלא ננסה למנוע זאת - זה משפיע גם על הילדים.

אני מביא לתשומת לבכם - כפי שהובא גם לתשומת לבה של הגננת - פסק דין שבו קבע בית המשפט כי על מוסד חינוכי לאפשר להורים הקמת ועד הורים 
(במקרה הזה בית ספר אך דינו גם תקף לגן)

כך שלא משנה מה הורים יגידו לגבי אם הם רוצים או לא רוצים  ועד הורים
(וכן - אני מתייחס לקלפי המופרכת שבוצעה היום בגן)ברגע שהורה אחד או 3 הורים מעוניינים בהקמת ועד הורים - אסור למוסד החינוכי למנוע זאת מהם.

"
פסק דין - על בית הספר לאפשר להורים להקים ועד הורים
עתירה מנהלית שהגישו הורי תלמידי בית הספר היסודי הממלכתי "ניצני זבולון". במסגרת העתירה טוענים העותרים כי נמנע מהם קיום ועד הורים כחוק בבית הספר, ובכך נשללת מההורים זכותם לפיקוח על תשלומי ההורים ולהשתתפות בהתווית אופן השימוש בהם. העותרים טוענים כי תחת זאת בית הספר פועל בחסות גוף ממונה, לא מייצג, חסר מעמד סטטוטורי, המכונה "הנהלה ציבורית", שלא נבחר על ידי הורי התלמידים בבית הספר והוא נגוע בכל האיסורים החלים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
בית המשפט קבע:
  • ההנהלה הציבורית של בית הספר אינה ועד הורים שנבחר כדין.
  • חוזר מנכ"ל "אורחות חיים במוסדות חינוך" קובע כי נציגות ההורים בבית הספר תיבחר באמצעות בחירה של נציגות הורים של כל כיתה על ידי אסיפה כללית של כל הורי התלמידים בכיתה, כאשר מקרב כלל נציגויות הכיתות, נבחרת נציגות ההורים המוסדית.
  • נציגות הורים בית ספרית (ועד הורים) היא זכות להורים ולא חובה, אך זו זכות שיש להורים ועל בית הספר לאפשר להורים להקים ועד הורים.

משמעות

  • הקמת ועד הורים היא זכות להורים ולא חובה, אך זו זכות שיש להורים ועל בית הספר לאפשר להורים להקים ועד הורים.
"


****
לגבי התשלומים - אני מצרף קטעים מתוך חוזר מנכ"ל העוסק בתשלומי הורים 
ושאושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת.
מיותר לציין שבגן רקפת ניאלץ לפעול לפי ההנחיות הללו
(חלק מההדגשות שלי וחלק בחוזר המנכ"ל המקורי)


"

1. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ד.

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת  ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.
(...)
מדיניות משרד החינוך מכוונת 
להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות במערכת החינוך.
לפיכך יש לעשות מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים, גם
אם הן הותרו בחוזר זה.
אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום תלמידים
בתשלום כלשהו.

כל ההוראות בחוזר זה חלות גם על תלמידים הלומדים
במסגרת החינוך המיוחד וגם על בתי ספר יסודיים
ועל-יסודיים מוכרים שאינם רשמיים. מנהלים שיחרגו
מההוראות עלולים להיקרא לבית דין משמעתי.

(...)

4. תשלומי רשות
כללי
משרד החינוך מפרסם בכל שנה את הסכומים המרביים המותרים
לגבייה עבור כל אחד מן השירותים הנוספים המנויים להלן. תשלומים
אלה סוכמו עם ועדת החינוך של הכנסת, בתיאום עם מרכז השלטון
המקומי, עם ארגון ההורים הארצי, עם רשות ההסתדרות לצרכנות ועם
גורמים נוספים. התעריפים המרביים והמומלצים מתפרסמים מדי שנה
בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע". הנחיות אלה מחייבות את כל מנהלי
מוסדות החינוך, ואין לעבור עליהן. מנהלים שיחרגו מכך עלולים
להיקרא לבית דין משמעתי.


(...)

5. רכישת שירותים מרצון
(...)
גבייה לשירותים אלה חייבת

לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות
ואת אישורו של מפקח בית הספר.
 בשום מקרה אין לחייב 
תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם.
שיעור ההוצאה הכולל ייקבע בתיאום עם ועד ההורים המוסדי, ורצוי
שייקבע כבר בתחילת שנת הלימודים, לאחר שההורים הביעו את
הסכמתם לרכישת השירות.
אפשר לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם
יופעל השירות במהלך יום הלימודים, ישותפו בו כל התלמידים, ובכלל
זה מי שלא שילמו עבורו.

להלן דוגמאות לרכישת שירותים מרצון:
  
חוגים ובתי תלמיד - 
ריתמוזיקה (אם היא איננה תכנית לימודים נוספת) - 
רכישה מרוכזת של ספרי לימוד כאשר המוסד החינוכי אינו מקיים
תכנית להשאלת ספרי לימוד  
- 
שימוש באינטרנט - 
רכישת תוכנות ולומדות למחשב - 
פרויקטים לימודיים - 
תלבושת אחידה (לפי החלטת המוסד החינוכי, בתיאום עם ועד
ההורים המוסדי ובהסכמת כל ההורים)
  
- 
הזנה (בגני ילדים ובמוסדות חינוך, כחלק מההוויי ומהמסגרת
החברתית)
  
- 
תמונה כיתתית, עלון כיתה, עיתון בית הספר - 
קרן "קרב". - 
מנהל בית הספר ישלח להורים חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד
מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי.
החוזר יכלול את פירוט השירותים ואת עלותם לתלמיד.
"

שיהיה לנו בהצלחה,
ושנצליח - ביחד ובשיתוף פעולה - לבנות כאן חינוך למופת תוך עמידה בתנאי החוק.

אבי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה